Historie

Z HISTORIE OBCE

Počátek obce se nedá přesně určit, (podle nepodložených informací lze označit přibližené datum založení obce někdy kolem roku 1392). Při sepisování historie obce Nové Hrady, kam obec Leština patřila po celou dobu trvání tohoto panství je zapsáno, že král Ferdinand I., první Habsburk svobodnou volbou na trůn český zvolený, co král český, postoupil panství Nový Hrad jako zpupné dědictví panu Janu Zateckému z Wejkrštofil podle zápisu z desek zemských z 28.dubna roku 1559 a v tomto zápise se uvádí rychta Leštinská, k níž náležely vesnice Leština, Doubravice, Dvořiště, Libecina, Javorník, Podhořany a Rybníček. Podle toho byla už tenkrát Leština významným střediskem těchto vesnic. Do konce 16.století se vystřídalo několik vrchností na Novém Hradě a, ať to byli duchovní a nebo světské vrchnosti, vždy byly české národnosti, ale roku 1604 zdědil panství Pavel Sixt z Trautsohnu na Falkenštejnu, který byl maršálkem knížecího hrabství Tyrolu a místodržitel Dolních Rakous. Zato stavové evangeličtí na sněmu konaném 2.května 1618 odňali panství novohradské výše jmenovanému pánu, aby z tohoto panství mohla být dávána náhrada pro kraj Bechyňský, Prácheňský a Vltavský, protože tyto kraje utrpěly mnoho škod od císařského vojska. Po bitvě bělohorské dne 8.listopadu 1620 se hrabata z Trauthsanu v držení panství novohradského znovu dočkali. V rodině z Trautsohnu bylo panství celých 150 let až do roku 1750. V tom roce bylo panství prodáno hraběnce Anně Barboře, vdově po hraběti Janu Ludvíkovi Harbuvalovi z Chamaré. Za hraběte Jan Antonína Harbuvala, který pocházel ze staré francouzské šlechty, byl vystavěn nynější zámek v letech 1774-1777. Hrabě Antonín Ludvík Harbuval byl posledním vrchností na tomto panství. Při zrušení roboty měla obec Leština 65 popisných čísel a 355 obyvatel. Na celém novohradském panství bylo 1147 domů a 7 074 obyvatel. Při zřizování okresů roku 1850 byla Leština začleněna do sousedního okresu Vysokomýtského. Poslední panství Leštiny byly Nové Hrady. V roce 1857 bylo v Leštině 454 obyvatel v 70 domech. Do roku 1890 počet domů se zvýšil na 82, obyvatel bylo 447. V roce 1921 bylo napočteno v Leštině 422 obyvatel. Do okresu chrudimského byla Leština včleněna až v roce 1960.